FNs bærekraftsmål

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. En arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

 

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner (Den triple bunnlinjen);
Klima og miljø
Økonomi
Sosiale forhold

 

Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. En bærekraftig virksomhet tar hensyn til miljø, samfunn og økonomi for å skape en langsiktig og stabil virksomhet.

 

Aven Holmestrand er forpliktet til å bidra til en bedre planet ved å være en proaktiv aktør i forsyning av paller og treemballasje. Våre bærekraftsambisjoner og forpliktelser er satt i tråd med FNs bærekraftsmål der Aven Holmestrand bidrar positivt til flere av de 17 målene. Vårt fokus er satt på de tre bærekraftsmålene som vi har vurdert at vi har størst påvirkning på. Til tross for at vi har disse tre prioriterte målene, bidrar vi gjennom hele vår verdikjede til flere av målene og kontinuerlig utvider vårt fokus mot en mer bærekraftig vekst.

 

 

Våre utvalgte bærekraftsmål

8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8.5, 8.8)

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Sosial bærekraft inkluderer alt fra grunnleggende menneskerettigheter til velferd og å utvikle seg faglig på jobb. Aven Holmestrand skal oppleves som en seriøs, pålitelig og langsiktig partner. Vi legger vekt på høye standarder for forretningsetikk og integritet og har høy respekt for våre samarbeidspartnere og kunder.

 

Ansatte i Aven Holmestrand skal trives på jobb. Ingen ansatte skal tvile på sikkerheten rundt egne arbeidsoppgaver og risikofylte arbeidsoppgaver skal jevnlig vurderes i forhold til forbedringer. Vi skal ikke ha arbeidsrelaterte skader og ulykker med fravær, og totalt sykefravær skal være så lavt som mulig.

 

 

Dette gjør vi:
Sertifisert etter ISO 45001 (Ledelsessystem for Arbeidsmiljø)
Gjennomgått 3.partsvurdering i EcoVadis innen områdene; Environment (Miljø), Labor & Human Rights (Arbeidskraft & Menneskerettigheter), Ethics (Etikk) og Sustainable Procurement (Bærekraftig innkjøp)
Vi har et inkluderende arbeidsmiljø og et aktivt HMS-arbeid med involvering av ansatte gjennom ansatterepresentanter, arbeidstakerorganisasjoner og vernetjenesten
Åpenhetsloven (Aktsomhetsvurdering mtp grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold)
Jobber med leverandørgodkjenninger og etiske retningslinjer for leverandører og ansatte
Kontinuerlig kompetanseheving av de ansatte som virksomhetens viktigste ressurs
Vi ser positivt på 3.parts vurderinger og har en åpen dialog med myndigheter

12 – Ansvarlig forbruk og produksjon (12.2, 12.3, 12.5)

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Vi skal gjøre mer med mindre ressurser.

Vi optimaliserer våre produksjonsprosesser og jobber tett med våre kunder for å et optimalt produkt. Vi skal i samarbeid med leverandører arbeide for å forbedre kvaliteten på leverte produkter og leveranser. Avvikssystemet brukes aktivt for å forbedre kvaliteten og identifisere forbedringsområder.

Alt avfall leveres godkjent mottak og mengde usortert næringsavfall skal ikke overstige 12% av total mengde levert avfall. Vi skal aktivt forbedre sikkerheten for å forhindre utslipp til ytre miljø og øve for å kunne imøtegå hendelser med fare for utslipp.

 

 

Dette gjør vi:


Vi er sertifisert ISO 9001 (Ledelsessystem for Kvalitet) og jobber med kontinuerlige forbedringer i alle prosesser.
Sikrer at råvarer og ressurser utnyttes på en mest mulig effektiv måte ved å optimalisere innsatsfaktorer, produksjonsprosesser og transport i hele verdikjeden.
Jobber kontinuerlig med å redusere svinn og utnytte restråstoff fra produksjon til energiformål.
Vi sorterer og leverer alt avfall til godkjent mottak for gjenvinning. Restavfall er eneste fraksjon som forbrennes og det jobbes kontinuerlig med å redusere denne andelen.
Produksjonen er lite energikrevende, forbrenningsanlegget har høy virkningsgrad og det er lite utslipp til miljø.
Vi tar imot brukte paller og annen treemballasje for gjenbruk
Vi kan tilby EPD (Environmental Product Declaration (Miljødeklarasjon)) for alle våre paller
F.o.m. 2023 inngår Aven Holmestrand i Dansk Træemballage AS sitt klimaregnskap for konsernet basert på GHG-protokollen
Vi har fokus på forebyggende vedlikehold, tenker langsiktig og varighet ved investeringer.
Vi er sertifisert ISO 14001 (Ledelsessystem for Miljø) og jobber med å overvåke og redusere vår totale miljøbelastning.
Vi bruker energi med opprinnelsesgaranti.

15 – Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

 

Vi skal bidra til å sikre bærekraftig skogforvaltning ved innkjøp av sertifisert virke og optimalisering av våre produksjonsprosesser. Vi skal ha fokus på at alle aktiviteter, tjenester og produksjon av varer i vår kjernevirksomhet skal preges av en felles aktiv innsats for lavest mulig grad av miljøpåvirkning.

 

 

Dette gjør vi:
Kjøper hovedsakelig sertifisert virke.
Vi skal i løpet av 2024 sertifiseres innen FSC (Forest Stewardship Council) & PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) for å fremme bærekraftig skogforvaltning og gjennom dette følger regelverk (EUTR (EU Tømmerforordning) og EUDR (EU Avskogingsforordning))
Jobber med å synliggjøre våre krav til leverandører, godkjenne leverandører og presentere etiske retningslinjer for leverandører og ansatte
Våre leverandører har 3.parts sertifisering